Menu Triangle
078 611 1048
positieve exitstrategie

Uitstroom

Een positieve exitstrategie voor werknemer en werkgever

Uitstroom is heftig voor zowel werknemers als werkgevers. CEREO kiest daarom voor een zorgvuldige exitstrategie met een positieve insteek. Dit motiveert de werknemer om met een positief gevoel te vertrekken en uit te kijken naar een nieuwe uitdaging. Tegelijkertijd voorkomt het conflictsituaties of wrok jegens de werkgever. Het uitgangspunt bij uitstroom is altijd tweeledig: een eerlijke, nieuwe kans voor de werknemer op de arbeidsmarkt en schadelastbeperking voor de werkgever.

Uitstroom is een loopbaanfase waarbinnen wij diverse diensten aanbieden, waaronder:

Haalbaarheidsonderzoek

Met een haalbaarheidsonderzoek bepalen we zorgvuldig of een werknemer in staat is om elders opa de arbeidsmarkt te re-integreren. Bij een dergelijk onderzoek worden professionals uit diverse disciplines betrokken, waaronder de bedrijfsarts, de arbodienst en de werkgever. Het haalbaarheidsonderzoek levert een eindrapportage op met daarin een gedegen advies over de uitstroommogelijkheden.

Arbeidsdeskundig onderzoek en advies

Een arbeidsdeskundig advies (en het daarbij horende arbeidsdeskundig onderzoek) heeft als doel om vlot en efficiënt in kaart te brengen wat een medewerker nodigt heeft om weer aan het werk te gaan. Daarbij wordt de situatie van de werknemer in kaart gebracht en wordt er op basis daarvan gekeken naar eventuele bijpassende arbeidsmogelijkheden buiten de organisatie.

Re-integratie spoor 2 en spoor 3

Onze re-integratietrajecten zijn volledig op maat gemaakt en vormen de ideale mix van coaching, testen, onderzoek en training. In het geval van een re-integratietraject 2e spoor is er sprake van de uitstroom naar een andere werkgever. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan het verkennen van de arbeidsmarkt, sollicitatietraining, omscholing en eventuele proefplaatsing. Voor re-integratie 3e spoor geldt dat de medewerker een WGA-uitkering heeft en dus twee jaar of langer uitgevallen is. Bent u als werkgever eigenrisicodrager, dan blijft u verantwoordelijk voor de re-integratie voor de duur van maximaal 10 jaar.

Re-integratie-assessment

Een re-integratieassessment is een beproefde manier om de oorzaak te achterhalen van verzuim. Ook biedt een dergelijk assessment gedegen advies voor duurzame re-integratie in spoor 2 en spoor 3. De nadruk ligt op het creëren van heldere perspectieven. Om die reden wordt er specifiek onderzoek gedaan naar het niveau, de kwaliteiten en het loopbaanperspectief van de medewerker. Dit levert concrete en nuttige informatie op over de status van de werknemer en resulteert in een vergroot zelfinzicht én een snellere plaatsing.

WGA-controle

Met een WGA-controle focussen we ons op het verminderen van de WGA-lasten. Dat doen we door oud-werknemers met een WGA-uitkering te begeleiden in het vinden van een passende baan buiten de organisatie. Voor het beperken van WGA-schadelasten werken wij nauw samen met WGA Control. De specialisten van WGA Control zijn experts op juridisch, arbeidskundig en medisch vlak. Met systematische bezwaarprocedures realiseren zij in vrijwel alle gevallen een substantiële kostenbesparing.

Outplacement

Noodgedwongen afscheid nemen van werknemers is vaak een pijnlijke situatie. Om de werknemer hierin te ondersteunen, is outplacement een goede keuze. Outplacement is bedoeld om samen met de medewerker te zoeken naar een baan of de start van een onderneming die past bij zijn of haar talenten, wensen en ontwikkelmogelijkheden. CEREO beschikt over de tools, de ervaring en het netwerk om een dergelijk traject op zowel landelijk als lokaal niveau succesvol te coördineren.

Exit-mediation

Je baan is een belangrijk onderdeel van je identiteit. Wanneer je dat kwijtraakt, levert dat soms pijnlijke emoties op. Van onbegrip tot woede en van wanhoop tot verdriet: als expert in loopbaanontwikkeling hebben we het allemaal voorbij zien komen. Dankzij die ervaring kennen wij het belang van een positieve exitstrategie en weten we hoe we dit moeten aanpakken. CEREO werkt samen met De Arbeidsmediators, een deskundige partner die over de juiste kennis en kunde beschikt om grip te krijgen op een conflictueuze arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever, en om dit op voortvarende wijze en in goed onderling overleg te beëindigen. Een dergelijke exit-mediation voorkomt wrok, ruzie en juridische problemen en zorgt ervoor dat beide partijen met een goed gevoel van elkaar scheiden.

Grip op de loopbaanontwikkeling van werknemers

CEREO is hét landelijke expertisecentrum voor loopbaanontwikkeling. Wij helpen organisaties en werknemers bouwen aan een succesvolle, productieve en sociaal veilige arbeidsomgeving. Onze persoonlijke aanpak past bij zowel werkgevers als werknemers en draagt bij aan een positief resultaat voor beide partijen. Dit doen wij gedurende de gehele loopbaan. Naast de uitstroomfase waarbij we samen werken aan een positieve exitstrategie voor werknemer en werkgever helpen wij ook bij:

  • Instroom: Het vinden van de beste match tussen werknemer en werkplek
  • Doorstroom: Het behouden en ontwikkelen van de huidige werknemers