Menu Zoeken Triangle
078 611 1048
Werkgever

Assessments

Voor een sterke organisatie

Assessments_CEREO

CEREO is hét landelijke centrum voor loopbaanontwikkeling. Wij helpen grip te krijgen op de ontwikkeling van mensen in organisaties. Het Assessment Center maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Wij ondersteunen organisaties gedurende de gehele loopbaan van werknemers: van instroom, doorstroom en uitstroom naar weer instroom. Ook het Assessment Center is daarop ingericht. Hiermee versterken wij organisaties en werknemers, zodat zij kunnen bouwen aan succesvol werk in een prettige werkomgeving. Onze persoonlijke aanpak past bij zowel de organisatie als de werknemer, en draagt bij aan het gewenste resultaat voor beide partijen. Zodat beide met een glimlach de volgende stap maken.

Ontdek met assessments wat (toekomstige) werknemers voor de organisatie kunnen betekenen.

Het inzetten van een Assessment Centrum biedt de kans om de talenten, ontwikkelmogelijkhedenen capaciteiten van (toekomstige) werknemers te ontdekken.

Voorbeelden van vragen, waar wij antwoord op geven;

  • Is de medewerker geschikt voor de functie?
  • Past deze medewerker bij onze organisatiecultuur en de bijhorende waarden en normen?
  • Zijn er doorgroeimogelijkheden voor deze medewerker?
  • Is er een functieswitch mogelijk voor deze werknemer binnen onze organisatie?
  • Welke opleidingen zijn passend bij deze medewerker?
  • Hoe kan ik bij mijn (dreigend) zieke werknemer de belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid vergroten?

Assessment geeft meer inzicht en meer zekerheid.

Het assessment geeft zowel de organisatie als de werknemer meer grip op toekomstige (loopbaan) ontwikkelingen. Met het assessment test je (toekomstige) werknemers op het potentiële arbeidsvermogen. De informatie die uit het assessment wordt verkregen, zegt namelijk iets over het potentieel dat deze persoon allemaal in zich heeft. Een mooi leermoment voor werkgever én werknemer. Het is een ijkpunt dat als nieuw vertrekpunt dient voor beide partijen. Voor de organisatie is het een perfecte grondslag voor beslissingen over aanname, promotie, ontwikkeling en re-integratie. De medewerker zelf krijgt een kijkje in de spiegel: meer zicht op haar of zijn persoonlijkheid en kwaliteiten, welke functies daarop aansluiten, sterke en minder sterke eigenschappen en ontwikkelmogelijkheden.

Alleen een goed Assessment biedt een uitkomst die waarde toevoegt.

Een beslissing over de loopbaan doet er toe. Daarom is het belangrijk dat het Assessment Center aan hoge kwaliteitsstandaarden voldoet. Betrouwbaarheid en validiteit zijn daarbij cruciaal. Met de inzet van een psycholoog waarborgen we dat we de juiste conclusies trekken. Een goed Assessment Center is niet alleengericht op het uitvoeren van “een” test. Er is zoveel meer mee gemoeid om tot de beste resultaten te komen. Methoden die worden ingezet zijn: games, simulaties, rollenspellen, intelligentietests, interessetests, persoonlijkheidstestsen onderzoek naar drijfveren.

Alleen op deze manier krijg je een betrouwbaar resultaat en weet je of de (toekomstige)medewerker het gewenste potentiële arbeids- en ontwikkelvermogen heeft voor een bepaalde functie binnen de betreffende organisatie.

Er bestaan diverse soorten assessments en deze bieden wij altijd 100% afgestemd op de behoefte en wensen van de organisatie aan. Vraag dus altijd eerst een adviesgesprek aan, zodat wij een passend voorstel kunnen doen op uw specifieke situatie en hulpvraag.

Het assesment moet passen bij het specifieke loopbaanmoment.

Elke moment in de loopbaan, vraagt om andere informatie. Ons Assessment Center is daarom ingericht op 4 loopbaanmomenten.

  1. Vervullen van vacatures;
  2. Doorgroeien binnen de organisatie;
  3. Heroriënteren beroep/functie;
  4. (Dreigende) uitval of verzuim.

1. Selectie assessment en Executive assessment: voor het aannemen van de juiste mensen.

Selectie assessment

Een selectie assessment is vaak onderdeel vaneen sollicitatieprocedure. Het doel is om de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie te toetsen. Het resultaat is een uitgebreide rapportage waarin wij een helder en volledig beeld geven van de kandidaat, meteen beoordeling op de voor de functie relevante competenties en een duidelijk en onafhankelijk advies over de geschiktheid.

Executive Assessment

Een executive assessment is zeer geschikt wanneer je als werkgever op zoek bent naar een bestuurder of topmanager. Dit assessment is specifiek gericht op directie- en bestuursfuncties. Het executive assessment is uitgebreider dan een regulier assessment.

2. Ontwikkelassessment: voor passende doorgroeimogelijkheden van je werknemers.

Een ontwikkelassessment is geschikt om het potentieel vast te stellen van een werknemer die zich binnen de organisatie wil ontwikkelen. Het doel is om de talenten, persoonlijkheid, interesses en de ontwikkelruimte en -mogelijkheden van deze persoon in kaart te brengen. Het resultaat is een uitgebreide rapportage met een beoordeling op relevantecompetenties, het leervermogen en de motivatie van de kandidaat. Ook geven wij een advies over de meeste kansrijke en effectieve manier van ontwikkelen.

3. Loopbaanoriëntatie assessment: helpt bij het (her)oriënteren op de beroepsmogelijkheden.

Het loopbaanoriëntatie assessment is bedoeld voor mensen met een loopbaanvraag. Mensen die twijfelen of zij op dit moment op hun plek zitten en niet goed weten wat zij werkinhoudelijk écht willen. Of welke functie of sector het beste bij hun persoonlijkheid, drijfveren enkwaliteiten past. In de rapportage beschrijven wij de persoonlijkheid, drijfveren, kwaliteiten, ambities en cognitieve capaciteiten van de kandidaat en maken wij een vertaalslag naar specifieke beroepen (of studies).

4. Re-integratieassessment: het onderzoeksinstrument om werknemers duurzaam inzetbaar te krijgen.

Het re-integratieassessment is een onderzoeksinstrument dat zicht richt op de psychische belastbaarheid, draagkracht, belastbaarheid en mogelijkheden van een medewerker bij (dreigende) uitval of re-integratie. We onderzoeken wat de oorzaak is van de stagnatie in het functioneren of de uitval en geven naar aanleiding daarvan gericht advies, zodat er een goed plan gemaakt kan worden voor preventie of duurzame re-integratie. Re-integratie assessment is zeer geschikt wanneer er twijfel heerst over de re-integratiemogelijkheden en het arbeidsdeskundig onderzoek niet voldoende handvatten biedt.

Elk assessment bestaat uit 5 onderdelen.

Elk assessment bevat standaard onderdelen. Hoe hier vorm aan wordt gegeven en hoe intensief elk onderdeel wordt ingezet, hangt van de situatie en hulpvraag af.

1. Een interview:
De assessor wil hierbij een goed beeld krijgen over de persoonlijkheid van de medewerker.

2. Diverse intelligentietests:
De medewerker wordt getoetst op het totale intellect, waarbij informatie moet worden verwerkt met woorden, beelden of getallen.

3. Schriftelijke opdracht op basis van een case:
Voorbeelden zijn een managementopdracht, postbak/mailbox afhandelen, planningsopdracht ofschrijfopdracht.

4. Minimaal tweegesprekssimulaties/games/rollenspellen:
In samenwerking met een acteur of actrice worden op deze manier de praktische vaardigheden van de medewerker getest.

5. Verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten en interessetests
Hierbij worden verschillende meningen of stellingen voorgehouden, waarbij de medewerker het eens of oneens is.