Menu Triangle
078 611 1048
DSC06427-min (2)

Veel gestelde vragen arbeidsdeskundig onderzoek

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek wordt de werksituatie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer onderzocht. Een dergelijk onderzoek geeft diepgaand en objectief inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker, de geschiktheid van de huidige werkplek en de restverdiencapaciteit van de werknemer.

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt tevens ingezet wanneer werknemers hun functie te zwaar vinden en de werkgever hier graag uitsluitsel over wil.

Wie voert een arbeidsdeskundig onderzoek uit?

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd door een arbeidsdeskundige. Deze werkt tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek vaak samen met een arts. Soms is dit een bedrijfsarts, soms een verzekeringsarts en soms een medisch adviseur. Deze arts stelt een zogenaamde Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) op. Deze lijst maakt duidelijk wat de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer zijn.

De arbeidsdeskundige spiegelt de FML vervolgens aan de functie van de werknemer. Om dit te bereiken, gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met de werknemer en de werkgever of uitkeringsinstantie. Onderwijl vindt er doorlopend overleg plaats met de arts.

De arbeidsdeskundigen van CEREO zijn zelfstandige professionals die uit naam van CEREO-AD onafhankelijke arbeidsdeskundige onderzoeken verrichten in opdracht van werkgevers. Kwaliteitsborging en intercollegiale toetsing maken onderdeel uit van het CEREO AD-concept.

Als opdrachtgever kunt er ten volste op vertrouwen dat de arbeidsdeskundige onderzoeken van CEREO van hoog niveau zijn, praktisch toepasbaar zijn en voldoen aan alle eisen die UWV stelt. De aanvraag voor een arbeidsdeskundig onderzoek verloopt altijd via CEREO zelf. Wij schakelen vervolgens vanuit onze organisatie de juiste arbeidsdeskundige in en blijven verantwoordelijk voor de procesbewaking en de verzending van het definitieve arbeidsdeskundig onderzoeksrapport naar de werkgever.

Wanneer kunt u een arbeidsdeskundig onderzoek inzetten?

Er zijn verschillende situaties waarin een AD-onderzoek een wezenlijke bijdrage levert aan het verzuimbeleid in uw organisatie. Hieronder vindt u ter illustratie enkele voorbeelden:

 • Uw werknemer vindt zijn of haar functie te zwaar, maar u bent hier niet mee eens. Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt vervolgens uitsluitsel.
 • Uw medewerker dreigt te verzuimen omdat hij of zij last heeft van lichamelijk of geestelijke gezondheidsklachten. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft u een overzicht van de arbeidsmogelijkheden van het personeelslid, zodat u weet hoe u hem of haar het beste kunt helpen om aan het werk te blijven.
 • Een werknemer meldt zich ziek om onbekende of complexe redenen. U besluit niet de wachten op het oordeel van de arts, maar contacteert zelf een arbeidsdeskundige van CEREO om deze zaak nader te onderzoeken.
 • Uw medewerker heeft vanwege ziekte geen direct uitzicht op terugkeer in zijn of haar oude functie. Met een arbeidsdeskundig onderzoek creëert u inzicht in de arbeidsmogelijkheden die deze persoon nog wél heeft. Hiermee waarborgt u niet alleen een eerlijke kans voor uw werknemer, maar beschermt u ook de productiviteit en continuïteit binnen uw organisatie.

Is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht?

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is een arbeidsdeskundig onderzoek niet verplicht. Toch wordt de noodzaak van zo’n onderzoek over de gehele linie gedragen. Vanuit UWV wordt bijvoorbeeld streng aangeraden om – zeker in geval van lange ziekte – een gedegen arbeidsdeskundig onderzoeksrapport op te stellen alvorens maatregelen te nemen. En dat niet alleen: u loopt zelfs het risico op een UWV-loonsanctie wanneer u hier niet verantwoordelijk in handelt.

Wij raden onze klanten aan om in elk geval rond het einde van het eerste ziektejaar een arbeidsdeskundig onderzoek in te stellen. De resultaten hiervan geven richting aan verdere re-integratie en bieden duidelijkheid aan zowel u als uw werknemer. Een aanzienlijk voordeel is dat het toevoegen van een arbeidsdeskundig onderzoek aan een re-integratiedossier zeer door UWV op prijs wordt gesteld. En zoals u hierboven reeds kon lezen, is dat geen overbodige luxe.

Waarom is een arbeidsdeskundig onderzoek belangrijk?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een belangrijk middel om de arbeidsmogelijkheden van de werknemer optimaal inzichtelijk te maken en op basis daarvan te werken aan re-integratie of verzuimpreventie. Dit maakt een arbeidsdeskundig onderzoek niet alleen een vorm van praktisch en objectief advies, maar ook een ideale aanvulling op het re-integratiedossier van een werknemer die langdurig ziek is. Uzelf, uw werknemer én UWV profiteren hiervan.

Als expert in loopbaanontwikkeling zijn wij ervan overtuigd dat arbeidsdeskundig onderzoek in veel situaties te laat plaatsvindt. In talloze gevallen wordt de put namelijk pas gedempt nadat het kalf verdronken is. Dat kost veel geld, tijd en energie – en dat is zonde, want door tijdig arbeidsdeskundig advies in te winnen, vermindert u ziekmeldingen en bespaart u op de ziekte- en verzuimkosten die hier normaliter bij komen kijken.

Voor veel adviesaanvragen omtrent verzuim (of de dreiging daarvan) is geen volwaardig arbeidsdeskundig onderzoek nodig, maar volstaat een arbeidsdeskundig advies. Hierbij draait het om adviezen over verzuimpreventie in de brede zin. Een arbeidsdeskundig advies biedt bijvoorbeeld inzicht in de belastbaarheid van een werknemer, het werkgeluk onder personeelsleden en de geschiktheid van de door de werkgever verstrekte arbeidsmiddelen aan zijn of haar personeel.

Wie vraagt een arbeidsdeskundig onderzoek aan?

Het arbeidsdeskundig onderzoek kan – afhankelijk van de situatie – worden aangevraagd door de bedrijfsarts, de verzekeringsarts, de medisch adviseur, de werkgever, het re-integratiebureau of de werknemer zelf (vaak omdat deze een dergelijk verzoek bij de werkgever heeft neergelegd). Uiteindelijk is het de werkgever die de opdracht geeft het onderzoek te laten uitvoeren. In sommige gevallen wordt een AD-onderzoek gestart na het checken van verzuimdossiers.

Wanneer u een arbeidsdeskundig onderzoek via ons wilt verrichten, verloopt de aanvraag altijd via CEREO zelf en niet via de individuele arbeidsdeskundigen. Wij zijn verantwoordelijk voor het gehele proces: van het eerste gesprek tot het arbeidsdeskundig onderzoeksrapport en alles daartussenin.

Hoe lang duurt een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit drie fases:

Vooronderzoek

In deze fase wordt gekeken naar de huidige beperkingen en mogelijkheden van de werknemer. Dit wordt gedaan middels een werkplekbezoek of een zogenaamde FML. De FML wordt voluit de Functionele Mogelijkhedenlijst genoemd en is een belangrijk ondersteuningsmiddel voor de verzekeringsarts van het UWV. Hiermee kan de arts namelijk de belastbaarheid van een verzekerde medewerker in kaart brengen. De FML is onderdeel van het zogenaamde Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) van UWV.

Gespreksvoering

Nadat het vooronderzoek is voltooid, vinden er inventariserende gesprekken plaats met respectievelijk de werknemer en de werkgever. Soms wordt bij deze gesprekken tevens een personeelsadviseur, re-integratieadviseur of arts betrokken. Elk individueel gesprek duurt ongeveer een uur. Daarna volgt indien gewenst nog een gezamenlijk gesprek met werkgever en werknemer (eventueel in aanwezigheid van de arts of personeels- of re-integratieadviseur). De lengte van dit gezamenlijke gesprek varieert van een kwartier tot zo’n zestig minuten.

Rapportage

Na het vooronderzoek en de gespreksvoering, wordt alle informatie in een rapport verwerkt. Het doel van dit rapport is inzicht te verwerven in de arbeidsongeschiktheid én arbeidsgeschiktheid van de werknemer in kwestie. Op basis hiervan wordt de werkgever vervolgens van gedegen advies voorzien omtrent de situatie van de werknemer en het re-integratietraject dat hier het beste bij aansluit.

Hoelang het arbeidsdeskundig onderzoek exact in beslag neemt, is afhankelijk van hoe snel er een datum afgesproken kan worden met de betrokken partijen. Doorgaans neemt het voltallige onderzoek enkele weken in beslag.

In het kort de stappen op een rij

 1. De beperkingen en mogelijkheden van de werknemer worden in kaart gebracht. Mits er sprake is van re-integratie, wordt dit gedaan middels de eerder genoemde FML.
 2. De beperkingen en mogelijkheden van de werknemer worden gespiegeld aan de functie en de belastende werking daarvan. Dit alles vindt plaats tijdens een werkplekbezoek.
 3. Er vinden individuele en desgewenst ook gezamenlijke gesprekken plaats met werkgever en werknemer (en eventueel ook met een arts of personeels- of re-integratieadviseur).
 4. Er volgt een voorlopige conclusie vanuit de arbeidsdeskundige.
 5. De opdrachtgever ontvangt een volwaardige rapportage inclusief praktisch advies.
 6. Naar aanleiding van deze rapportage wordt er gekozen voor een eerste of tweede spoor re-integratietraject. In sommige gevallen is een re-integratietraject echter niet nodig en wordt er gekozen voor loopbaancoaching.

Mogelijke vervolgstappen na een arbeidsdeskundig onderzoek zijn bijscholing of training, een ander functieniveau of een geheel nieuwe functie binnen of buiten het bedrijf.

Waar vindt een arbeidsdeskundig onderzoek plaatst?

Gesprekken vinden bijna altijd plaats binnen uw eigen organisatie, tenzij een huisbezoek bij de werknemer wenselijk of noodzakelijk is. De werkgever zorgt er zelf voor dat de werknemer een uitnodiging ontvangt voor het moment dat de arbeidsdeskundige op locatie komt voor een bezoek.

Welke informatie is nodig om een arbeidsdeskundig onderzoek te starten?

De volgende gegevens en documenten zijn benodigd om het arbeidsdeskundig onderzoek te starten:

 • Een ingevulde vragenlijst zoals in de vorige alinea omschreven;
 • De functieomschrijving van het eigen werk van de werknemer;
 • Een overzicht van alle functies op hetzelfde functieniveau of lager (indien noodzakelijk en op verzoek van de arbeidsdeskundige);
 • Een recent verslag met een inzetbaarheidsprofiel (IZP) of een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) van de bedrijfsarts.

Welke zeggenschap is er over de inhoud van het arbeidsdeskundig onderzoeksrapport?

Het voorlopige conceptrapport van de arbeidsdeskundige wordt per mail aan alle betrokken partijen verzonden. Het inzage- en correctierecht beperkt zich tot de teksten die uit de mond van de betreffende partijen zijn opgetekend. De overige paragrafen in het rapport vallen niet onder het inzage- en correctierecht. De reactietijd is vijf werkdagen. Daarna wordt het rapport definitief door CEREO aan de werkgever verzonden.

Is een arbeidsdeskundig onderzoek bindend?

Doordat werkgever én werknemer verplichtingen hebben om de re-integratie succesvol te laten verlopen, zijn er situaties waarbij een arbeidsdeskundig onderzoek als bindend wordt gezien. Hieronder vindt u daar meer uitleg over.

Een arbeidsdeskundig onderzoek is bindend in de volgende gevallen:

 • De adviezen van de arbeidsdeskundige worden niet of onvoldoende opgevolgd door de werkgever of werknemer. Deze adviezen zijn expliciet bedoeld om de re-integratiekansen van de werknemer te vergroten; het niet opvolgen daarvan betekent derhalve dat er niet aan de re-integratieverplichting wordt voldaan. Het UWV kan in zo’n geval het arbeidsdeskundig onderzoeksrapport gebruiken om een sanctie op te leggen of het loon op te schorten.
 • Een arbeidsdeskundige trekt bewijsbaar verkeerde conclusies, waardoor er onjuiste stappen zijn genomen tijdens het re-integratietraject.
 • De rapportage kan worden ingezet als bewijslast om aan te tonen dat een werknemer in de WGA langere tijd een praktische verdiencapaciteit heeft.

Een arbeidsdeskundig onderzoek is niet bindend in de volgende gevallen:

 • De belastbaarheid van de werknemer blijkt aan verandering onderhevig. De werknemer ondervindt bijvoorbeeld een grotere of juist kleinere belastbaarheid na het maken van de rapportage. De conclusie die in het rapport is getrokken, is hierdoor mogelijk niet langer relevant en moet worden bijgesteld.
 • De FML of een andere lijst met beperkingen en mogelijkheden is verlopen omdat deze langer dan drie maanden geleden is opgesteld. De reden daarvoor is dat de praktische toepasbaarheid van het arbeidsdeskundig onderzoek en het daarbij behorende advies na die periode vaak niet langer actueel is.

Wat is de uitkomst van een arbeidsdeskundig onderzoek?

Na het afronden van een onafhankelijk arbeidsdeskundig onderzoek ontvangt de werkgever een rapportage met daarin:

 • Een beschrijving van de huidige situatie van de werknemer;
 • de visie van zowel de werknemer als de werkgever op de re-integratie;
 • de visie van de bedrijfsarts op de belastbaarheid van de werknemer;
 • een beschrijving van het laatst verrichte werk voor de datum van ziekmelding;
 • de uitspraak of het eigen werk op het moment van het onderzoek wel of niet volledig verricht kon worden;
 • het huidige werk inclusief de globale belasting binnen deze functie;
 • een advies over de aanpassing van het eigen werk, voor zover dat haalbaar en aan de orde is;
 • een advies over eventuele passende functies binnen de organisatie op het eigen functieniveau of lager;
 • een mogelijk globaal advies over re-integratie tweede spoor richting een andere werkgever, inclusief een opgave van zoekberoepen;
 • een inschatting van de kans op WIA of WGA aan het einde van twee jaar ziekte;
 • een beschrijving van de eventuele juridische context met betrekking tot de in het rapport genoemde re-integratiescenario's.

Meer weten of offerte aanvragen?

Wilt u meer weten wat CEREO voor u kan betekenen?

Ga dan naar onze informatiepagina over arbeidsdeskundig advies of arbeidsdeskundig onderzoek.