Menu Triangle
078 611 1048
open-163975_1280
Artikelen

Actueel: Nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag.

UWV heeft nieuwe versies gepubliceerd van de ‘Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen’ en ‘Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid’. Deze vervangen de versies uit 2018.
Wij hebben voor u de wijzigingen kort op een rijtje gezet. Ook de volledige documenten met wet- en regelgeving kunt hier downloaden.

Wat is er gewijzigd in de uitvoeringsregels?

In de uitvoerringsregels van UWV kan een werkgever lezen welke wet- en regelgeving van toepassing is als hij de arbeidsovereenkomst van een werknemer wil opzeggen vanwege langdurige ziekte of bedrijfseconomische redenen. Ook kan worden teruggelezen waar UWV op let bij de aanvraag van ontslag en welke informatie moet worden verstrekt om een ontslagvergunning te krijgen.


Document: Uitvoersingsregels Ontslag vanwege Bedrijfseconomische Redenen

 1. Onder bepaalde omstandigheden worden de reden van ontslag niet getoetst bij de onderneming, maar bij eenbedrijfsonderdeel van de onderneming. Mits dat ten dienste staat van een doelmatige bedrijfsvoering en het bedrijfsonderdeel voldoende zelfstandigheid heeft.
 2. De Hoge Raad heeft een nadere uitleg gegeven over de Uitwisselbare functie (KLM arrest). Toegelicht is dat de criteria van artikel 13 Ontslagregeling limitatief zijn. Van belang is wat de functie in de praktijk in het algemeen (dus niet op basis van de specifieke invulling door een individuele werknemer) behelst. Bij de vergelijking van functies zijn ook de omstandigheden waaronder deze functies worden verricht, relevant.
 3. De Hoge Raad heeft in het Shell arrest bepaald dat het bij het herplaatsingsvereiste niet gaat om een resultaatsverplichting van de werkgever, maar om wat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Daarmee wordt de werkgever een zekere beoordelingsruimte gelaten.
 4. De vrijheid van de werkgever om bij herplaatsing de werknemer te selecteren die het meest geschikt is, wordt beperkt als een functie geheel vervalt en delen van die functie terugkomen in een andere functie (zogenoemde stoelendans). Dan moet de werkgever kort gezegd die functie aanbieden aan de werknemer die ‘geschikt’ is op basis van de omgekeerde afspiegelingsvolgorde.
 5. Die verplichting tot het aanbieden van de functie op basis van de hoogste afspiegelingsrechten geldt niet ten aanzien van werknemers die weliswaar niet als ‘geschikt’ zijn aangemerkt, maar wel als (door om- of bijscholing) ‘geschikt te maken’ (ANWB arrest).
 6. Met ingang van 25 mei 2018 zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de invoeringswet in werking getreden. Op die datum is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingetrokken. De ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming is per 25 mei 2018 niet meer geregeld in het BW maar in artikel 38 van de AVG.
 7. Het opzegverbod is gewijzigd van een ‘tijdens’ naar een ‘wegens’ opzegverbod en is niet langer een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:670 lid 1 tot en met 4 en lid 10 BW.
 8. De overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers. De werkgever mag, als hij voldoet aan een drietal financiële criteria, voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst maanden die gelegen zijn voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de hoogte van de transitievergoeding. Uit een evaluatie is gebleken dat deze drie financiële criteria als te streng worden ervaren. Om die reden zijn de in artikel 24, tweede lid, van de Ontslagregeling opgenomen criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling met ingang van 1 januari 2019 verruimd. Door de criteria te verruimen wordt beoogd dat meer werkgevers ondanks de slechte financiële situatie, toch afscheid van één of meerdere werknemers kunnen nemen en aan hen een (lagere) transitievergoeding kunnen verstrekken.

Document Uitvoeringsregels Ontslag door Bedrijfseconomische Redenen.Document: Uitvoeringsregels Ontslag vanwege langdurige Arbeidsongeschiktheid.

 1. De Hoge Raad heeft in het Shell arrest bepaald dat het bij het herplaatsingsvereiste niet gaat om een resultaatsverplichting van de werkgever, maar om wat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Daarmee wordt de werkgever een zekere beoordelingsruimte gelaten.
 2. Met ingang van 25 mei 2018 zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de invoeringswet in werking getreden. Op die datum is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingetrokken. De ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming is per 25 mei 2018 niet meer geregeld in het BW maar in artikel 38 van de AVG.
 3. Het opzegverbod is gewijzigd van een ‘tijdens’ naar een ‘wegens’ opzegverbod en is niet langer een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:670 lid 1 tot en met 4 en lid 10 BW. De verwijzing naar dit opzegverbod is verwijderd in paragraaf 7.2.1 van de Uitvoeringsregels.

Document Uitvoeringsregels Ontslag door Langdurige Arbeidsongeschiktheid

Heeft u ondersteuning nodig bij herplaatsing binnen of buiten uw organisatie?

CEREO heeft compleet diensten pakket om u (ex)werknemers in beweging te krijgen naar de juiste werkplek. Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Bron: Rendement Online 1 oktober 2019.