Menu Zoeken Triangle
078 611 1048
Test & Onderzoek

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Met een AD-onderzoek brengen wij snel in kaart wat uw zieke medewerker nodig heeft om terug te keren naar arbeid.

Arbeidsopties-oranje-blauw

Wie is CEREO-AD?

Wij zijn uw onafhankelijke en betrouwbare partner voor AD-onderzoek. Alle AD'ers worden regelmatig geschoold met de laatste ontwikkelingen rondom preventie, re-integratie en duurzame inzetbaarheid. U krijgt heldere, toepasbare en creatieve adviezen.

Wat houdt CEREO-AD in?

CEREO-AD'ers zijn zelfstandige arbeidsdeskundigen die uit naam van CEREO-AD onafhankelijke arbeidsdeskundige onderzoeken verrichten in opdracht van werkgevers. Kwaliteitsborging en intercollegiale toetsing maken onderdeel uit van het CEREO-AD concept. U als opdrachtgever kunt er op vertrouwen dat de arbeidsdeskundige onderzoeken kwalitatief van hoog niveau zijn, praktisch toepasbaar en voldoen aan de eisen die UWV stelt aan een gedegen arbeidsdeskundig onderzoek. De aanvraag van een arbeidsdeskundig onderzoek loopt via CEREO. Zij verzorgen de inschakeling van de juiste arbeidsdeskundige, de procesbewaking en verzending van de definitieve rapportage.

Waarom wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet?

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet om de arbeidsmogelijkheden van de werknemer inzichtelijk te maken, mede op basis van input vanuit de bedrijfsarts, werkgever en werknemer.

Wanneer heeft een arbeidsdeskundig onderzoek meerwaarde?

Een arbeidsdeskundig onderzoek heeft meerwaarde in de volgende situaties:

 • De werknemer is al enige tijd ziek en er is geen direct uitzicht op terugkeer in eigen werk. De werknemer heeft echter wel arbeidsmogelijkheden;
 • Werknemer is niet ziekgemeld, maar heeft moeite het werk vol te houden vanwege gezondheidsklachten;
 • Er is sprake van een dispuut tussen werkgever en werknemer over de zwaarte van een functie.

Is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht?

Het leeuwendeel van de arbeidsdeskundige onderzoeken vinden plaats als een werknemer geen zicht meer heeft om terug te keren in eigen werk. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) geeft niet aan dat een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht is. Maar let op...UWV (die de re-integratieverplichtingen controleert en soms sanctioneert) is bij toetsing aan het einde van 2 jaar ziekte zeer kritisch als er geen arbeidsdeskundig rapport voorhanden is. De kans op een UWV loonsanctie voor een werkgever is dan groot. Daarnaast geeft het arbeidsdeskundig onderzoek rond het einde van het eerste ziektejaar richting aan de verdere re-integratie, geeft duidelijkheid aan partijen en is de basis voor een UWV proof reintegratiedossier. Dus niet verplicht, maar wel noodzakelijk.

Wat is de uitkomst van een arbeidsdeskundig onderzoek?

Na het afronden van het onafhankelijke arbeidsdeskundig onderzoek ontvangt u een rapportage met daarin:

 • Een beschrijving van de huidige situatie van de werknemer;
 • Visie werknemer en werkgever op de re-integratie en visie van de bedrijfsarts m.b.t. de belastbaarheid van werknemer;
 • Beschrijving van het laatst verrichte werk voor datum ziekmelding;
 • Een uitspraak of het eigen werk op moment van het onderzoek al dan niet volledig verricht kan worden;
 • Het huidige werk inclusief globale belasting in de functie;
 • Een advies over aanpassing eigen werk voor zover aan de orde en haalbaar;
 • Een advies over eventuele passende functies binnen de organisatie op het eigen functieniveau of lager;
 • Eventueel een globaal advies over re-integratie richting een andere werkgever (spoor 2). Inclusief opgave van zoekberoepen;
 • Een inschatting van de kans op WIA WGA recht aan het einde van 2 jaar ziekte;
 • Beschrijving van de eventuele juridische context m.b.t. tot de in het rapport genoemde re-integratie scenarios.

Welke informatie hebben wij nodig om een arbeidsdeskundig onderzoek te starten?

 • Een ingevulde vragenlijst;
 • De functiebeschrijving van het eigen werk van de werknemer;
 • Een overzicht van alle functies op hetzelfde functieniveau of lager (indien noodzakelijk en op verzoek arbeidsdeskundige);
 • Recent verslag met een inzetbaarheidsprofiel (IZP) of Functie Mogelijkheden Lijst (FML) van de bedrijfsarts.

Met wie worden er inventariserende gesprekken gehouden?

Deze inventariserende gesprekken vormen de basis voor het inzichtelijk maken van de probleemstelling.

De arbeidsdeskundige voert een inventarisatiegesprek met uw werknemer, haar of zijn leidinggevende en eventueel uw personeelsadviseur /re-integratieadviseur. Als daar aanleiding toe is wordt ook contact gezocht met de bij de casus betrokken bedrijfsarts. De gesprekken met de werknemer en de leidinggevende vinden individueel plaatst. Aansluitend kan er een driegesprek plaatsvinden over de voorlopige bevindingen van de rapporteur.

Waar vindt het arbeidsdeskundig onderzoek plaatst?

Gesprekken vinden in principe plaats bij uw bedrijf. Tenzij een huisbezoek wenselijk of noodzakelijk is. De werkgever zorgt voor de uitnodiging van dewerknemer nadat de arbeidsdeskundige een locatiebezoek afspraak heeft gemaakt.

Welke zeggenschap is er over de inhoud van het rapport?

Het concept rapport wordt per mail aan de partijen verzonden. Het inzage- en correctierecht beperkt zich tot de teksten die uit de mond van de partijen zijn opgetekend. De overige paragrafen in het rapport vallen niet onder het inzage- en correctierecht. De reactietijd is 5 werkdagen. Daarna wordt het rapport definitief en door CEREO aan u verzonden.